fotowoltaika Jaworzno

Moc 29 kWp

Moduły Neo Solar Power NSP D6P 260E3A 

Fronius Symo 12.5-3-M oraz Fronius Symo 8.2-3-M