Niska emisja – emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Wyróżnia się emisję komunikacyjną, emisję wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz emisję przemysłową. Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji można zaliczyć gazy: dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne np. benzo(a) piren oraz dioksyny, a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM 2,5. 

Przyczyn występowania niskiej emisji można wymienić bardzo wiele, z jednej strony są to uwarunkowania klimatyczne, z drugiej geograficzne. Niezwykle często usytuowanie jest czynnikiem determinującym powstanie zanieczyszczeń, zwiększone zapotrzebowanie na ciepło zaspokajane jest spalaniem dużej ilości opału, podobnie jak długość okresu grzewczego w negatywny sposób wpływa na jakość powietrza. Również sam klimat przyczynia się do powstania niskiej emisji, m.in. rzeźba terenu, wilgotność powietrza, opady oraz wiatr – jeden z najważniejszych czynników wpływających na długoterminowe utrzymywanie się smogu. Jeśli ukształtowanie terenu wpływa na swobodny przepływ powietrza, trujące gazy nie będą miały szans na rozproszenie, wtedy szanse na powstanie smogu znacząco wzrosną. Przykładem miasta gdzie problem niskiej emisji jest bezpośrednio związany z ukształowaniem terenu jest Kraków, gdzie poziom zanieczyszczeń jest zdecydowanie wyższy niż w Warszawie, gdzie pomimo dużej emisji, jakość powietrza pozostaje zadowalająca.

Również transportu osób i towarów w bezpośredni sposób wpływa na jakość powietrza. Aby zmniejszyć negatywne skutki i jednocześnie obniżyć zawartość niekorzystnych substancji w atmosferze, władze miast decydują się na wprowadzenie różnych czynników regulujących możliwość korzystania z środków transportu np. nakaz transportu towarów wyłącznie w godzinach nocnych, okresowe zamknięcie dróg lub ich fragmentów, a nawet rozwiązania uwarunkowane prawnie np. w Pekinie w dni nieparzyste mogą poruszać się tylko samochody posiadające nieparzysty numer rejestracji, w parzyste – o parzystej cyfrze).

Również produkcja ciepła warunkuje czystość powietrza. Jak podaje Ministerstwo Środowiska stosowanie złej jakości węgla i jego pochodnych a nawet śmieci – jako paliw w sektorze mieszkalno-bytowym jest przyczyną 90% emisji pyłu PM10 w skali kraju, w wielkości tej mieści się także pył zawieszony PM 2,5, szczególnie niekorzystny dla zdrowia.[…] Rozwiązaniem mogącym obniżyć wielkość emisji, obok eliminacji lub poprawy jakości paliw stałych, może być zastosowanie w kotłach automatyki, która pozwala na stałe utrzymywanie podwyższonej temperatury w kotle lub wykorzystanie zbiorników buforowych, umożliwiających przesunięcie emisji na godziny, w których zawartość szkodliwych substancji w powietrzu jest niższa oraz rozpowszechnienie kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Dyskusji nie podlega więc fakt, że eliminacja niskiej emisji jest jednym z najistotniejszych problemów, z którymi boryka się wiele polskich miast, a jej choć częściowe ograniczenie przyniesie wiele korzyści dla środowiska. Wśród nich warto wymienić zwiększenie różnorodności flory i fauny, zatrzymanie zjawiska kwaśnych deszczy, a także zachorowalność na choroby układu oddechowego, oczu czy nowotwory może ulec zmniejszeniu. Czyste miasta zachęcają mieszkańców do zwiększenia aktywności fizycznej, a turystów do częstych odwiedzin. Warto również pamiętać o czynnikach ekonomicznych, zmniejszenie kosztów leczenia, zmniejszenie kosztów środowiskowych jak i kosztów wynikających z renowacji budynków.

Sposobów przeciwdziałania niskiej emisji jest bardzo wiele. Począwszy od termomodernizacji i wymiany źródła ciepła, poprzez rozwiązania w zakresie transportu zbiorowego i prywatnego, a kończąc na zwiększaniu efektywności energetycznej w sektorze publicznym i sferze przemysłu. Należy pamiętać, że bez względu na to, jakie działania zostaną podjęte, istotą ich wprowadzenia musi być kalkulacja środowiskowo-ekonomiczna poniesionych nakładów finansowych i uzyskanych w ten sposób efektów ekologicznych.


Źródła

http://globenergia.pl/tag/niska-emisja/
Niska emisja od przyczyn występowania do sposoby likwidacji, pod red. M. Kaczmarczyk, Kraków 2015